Bell Schedule

MV Beattie Elementary School

Bell Schedule 

September 2, 2020

Welcoming Bell                          8:10

Morning Class begins               8:13

Intermediate Recess Start      9:41

Intermediate Recess End        9:51

Primary Recess Start                9:51

Primary Recess End                  10:04

Lunch Begins                               11:32

Lunch Ends                                 12:14

Dismissal                                      2:11